Regulamin


Szanowni Wczasowicze,

w związku z zaistniałą pandemią COVID-19 wprowadziliśmy w Ośrodku kilka zmian mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno Wam, jak i personelowi. Poniżej regulamin obowiązujący w czasie pandemii.

 

  1. Przy zameldowaniu należy wypełnić ankietę;
  2. Przy zameldowaniu personel recepcji mierzy wszystkim temperaturę;
  3. W budynkach użyteczności publicznej (recepcja, stołówka, kawiarenka) zobowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa;
  4. Przed wejściem do wszystkich budynków użyteczności publicznej (recepcja, stołówka, kawiarenka) należy zdezynfekować ręce;
  5. Należy zachować bezpieczny dystans;
  6. Na terenie otwartym nie zobowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości;
  7. W Ośrodku nie mogą przebywać osoby niezameldowane, co oznacza zakaz odwiedzin. Osoby niezameldowane, a przebywające na terenie obiektu, będą niezwłocznie wypraszane przez personel;
  8. Ośrodek nie organizuje ognisk i innych imprez;
  9. Wyżywienie odbywa się w dwóch turach ze względu na ograniczoną liczbę stolików;
  10. Szwedzki stół jest obsługiwany przez personel. Samoobsługa jest możliwa tylko po założeniu maseczki i jednorazowej rękawiczki. Brak rękawiczek należy niezwłocznie zgłosić personelowi.

 

 Regulamin Ośrodka Wczasowego „LECH” w Lidzbarku

Ośrodek wypoczynkowy oraz zarządca terenu - Nadleśnictwo Lidzbark, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne doznane - przez osoby korzystające z terenu Ośrodka i pozostałych obszarów będących w zarządzie Nadleśnictwa - urazy, kontuzje i innego rodzaju szkody, zarówno na sobie, jak i w mieniu. Dotyczy to w szczególności zdarzeń spowodowanych:

• przewracaniem się drzew i opadaniem ich konarów oraz gałęzi pod wpływem czynników biotycznych i abiotycznych (wiatr, burza, opady śniegu, etc.);

• nierównościami terenu;

• przez dzikie zwierzęta (ukąszenia żmii, ukąszenia przez kleszcze, pogryzienie przez zwierzęta zarażone wścieklizną, etc.);

• pożarami terenów leśnych i nieleśnych oraz różnego rodzaju obiektów na nich posadowionych;

• innymi niewymienionymi wyżej, a powstałe w wyniku przypadku, siły wyższej lub klęsk żywiołowych.

W przypadkach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa ludzi lub wynikających z potrzeb ochrony przyrody, nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na mocy odrębnych przepisów.

   I. Zasady wynajmu

   1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen pobytu w przypadku wzrostu cen rynkowych. W przypadku zmiany w trwającym sezonie, osoby, które dokonały już rezerwacji, zostaną o tym poinformowane poprzez kontakt (mail lub telefon) podany przy dokonaniu rezerwacji.

   2. Doba rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00. W przypadku niewymeldowania do godz. 11:00, naliczana jest następna doba pobytu. Zmiana godzin doby możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.
 3. Każda osoba mieszkająca w Ośrodku zostaje zameldowana w książce meldunkowej ośrodka, w związku z tym po przyjeździe należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty; legitymację szkolną lub studencką; legitymację z ZUS) i przedstawić go w recepcji, a po zameldowaniu odebrać wraz z dowodem uiszczenia opłaty miejscowej.
 4. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym Ośrodku jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zadatku na rachunek bankowy oraz potwierdzenie rezerwacji.
 5. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką) winno nastąpić najpóźniej w drugim dniu przyjazdu.
 6. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
 7. Ilość osób zakwaterowanych w domkach nie może przekraczać ilości osób mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

   II. Zasady korzystania z obiektu

 8. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników Ośrodka.
 9. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom recepcji. Usterki będą usuwane przez konserwatora.
 10. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom recepcji, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.
 11. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 12. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem.
 14. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
 15. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 16. Na terenie Ośrodka zabronione jest:
  a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki;
  b) palenie ognisk bez uzgodnienia z pracownikami recepcji i poza miejscem do tego wyznaczonym;
  c) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania;
  d) wystawianie mebli na zewnątrz;
  e) zaśmiecania i zabrudzania Ośrodka.
 17. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.
 18. Osoby nie będące wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony pracownikom recepcji.
 19. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikom recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren Ośrodka, a na terenie Ośrodka wyłącznie na smyczy. Zwierzęta nie mogą przebywać na kocach należących do Ośrodka. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 20. Parkowanie odbywa się pod domkiem. Za parking nie ponosi się opłaty, brama jest zamykana na noc w godz. 22:00 - 6:00. Ewentualne przyjazdy lub wyjazdy w godzinach 22:00 – 6:00 należy zgłaszać pracownikom recepcji.
 21. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 22. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.
 23. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest pod opieką osób dorosłych.
 24. Na terenie Ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 25. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 1,5 metra od domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.
 26. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez wczasowicza.
 27. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody pracowników recepcji – obowiązuje opłata 10 zł/doba.
 28. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie Ośrodka.
 29. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do pojemników na terenie Ośrodka, znajdujących się naprzeciw domku nr 13.
 30. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 
 31. Koców należących do Ośrodka nie wolno wynosić poza domek, zwłaszcza w czasie deszczu.

   III. Plac zabaw

 32. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
 33. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
 34. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 35. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.
 36. Na terenie ośrodka gra w piłkę (koszykówkę, siatkówkę) dozwolona jest wyłącznie na terenie boiska.

   IV. Postanowienia końcowe

 37. Prosimy o bieżące zaznajamianie się w trakcie pobytu z informacjami umieszczonymi przed stołówką.
 38. Recepcja jest czynna w godzinach 9:00 do 20:00 lub zależnie od okresu sezonu. W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujące numery: 23 696 13 19 (recepcja), 606 851 883 (właściciel ośrodka).
 39. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.Kontakt

Ośrodek Wczasowy LECH
Mirosława Lech
Leśniczówka
13-230 Lidzbark

Email: miroslawalech@wp.pl© 2018 OW LECH
Wykonanie: dkarpinski.pl